วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น

เสียง อะเสียง อิเสียง อุเสียง เอะเสียง โอะ
แถว あ
aiueo
แถว か
kakikukeko
แถว さ
sashisuseso
แถว た
tachitsuteto
แถว な
naninuneno
แถว は
hahifuheho
แถว ま
mamimumemo
แถว や
yayuyo
แถว ら
rarirurero
แถว わ
wawo
 
n
  แต่จะมีคำพิเศษซึ่งออกเสียงแตกต่างไปจากหลักเกณฑ์ข้างต้น คือ
1)し(shi) ออกเสียงคล้าย "ชิ"
2)ち(chi) ออกเสียงคล้าย "จิ"
3)つ(tsu) ออกเสียงคล้าย "ซึ"
4)ふ(fu) ออกเสียงคล้าย "ฟุ"
5)を(wo) ใช้อักษรโรมาจิ คือ wo แต่ออกเสียงเป็น "โอะ"
          นอกจากนี้ แถว ら(ra) ทั้งแถว แม้จะแทนด้วยอักษรโรมาจิ คือ ตัว R แต่จะออกเสียงเป็นตัว L (ล.ลิง)
การออกเสียงสั้นและเสียงยาว
          ฮิรางานะและโรมาจิ จะออกเสียงเป็นสระเสียงสั้นทั้งหมด โดยมีเสียงสระ 5 เสียง คือ a(อะ) i(อิ) u(อุ) e(เอะ) และ o(โอะ) แต่มีคำยกเว้นที่ออกเสียงสระอึ คือ tsu(ซึ)
          การนำฮิรางานะที่เป็นสระเสียงเดียวกันมาเรียงต่อกัน จะเกิดเป็นสระเสียงยาว เช่น
-ka(คะ)+a(อะ) จะออกเสียงเป็น kaa(คา)
-to(โทะ)+o(โอะ) จะออกเสียงเป็น too(โท)
          แต่หากนำสระคนละเสียงมาเรียงต่อกัน จะไม่อ่านให้ควบกัน แต่จะอ่านทีละตัว ดังนี้ ka(คะ)+o(โอะ) จะออกเสียงเป็น kao(คะโอะ) เป็นต้น
 aiueo
aaa : อาai : อะอิau : อะอุae : อะเอะao : อะโอะ
iia : อิอะii : อีiu : อิอุie : อิเอะio : อิโอะ
uua : อุอะui : อุอิuu : อูue : อุเอะuo : อุโอะ
eea : เอะอะei : เอeu : เอะอุee : เอeo : เอะโอะ
ooa : โอะอะoi : โอะอิou : โอoe : โอะเอะoo : โอ
ข้อยกเว้นe(เอะ)+i(อิ) จะออกเสียงเป็น "เอ"
o(โอะ)u(อุ) จะออกเสียงเป็น "โอ"
เสียงเพี้ยน (youon)
1)?ゃ ออกเสียงคล้าย "เอียะ" หรือคล้าย "อะ" เช่น
きゃ(kya) ออกเสียงคล้าย "เคียะ"
ちゃ(cha) ออกเสียงคล้าย "จะ"
2) ?ゅ ออกเสียงคล้าย "อิว" แต่เป็นเสียงสั้น หรือเสียง "อุ" เช่น
きゅ(kyu) จะอ่านคล้าย "คิว" (แต่ออกเสียงสั้น)
ちゅ(chu) ออกเสียงคล้าย "จุ"
3)?ょ ออกเสียงคล้าย "เอียว" แต่เป็นเสียงสั้น หรือออกเสียง "โอะ" เช่น
きょ(kyo) จะอ่านคล้าย "เคียว" (แต่ออกเสียงสั้น)
ちょ(cho) ออกเสียงคล้าย "โจะ"
 เสียง อะ เสียง อุ เสียง โอะ
แถว kikya : เคียะkyu : คิวkyo : เคียว
แถว gigya : เกียะgyu : กิวgyo : เกียว
แถว shisha : ชะshu : ชุsho : โชะ
แถว jija : จะju : จุjo : โจะ
แถว chicha : จะchu : จุcho : โจะ
แถว jija : จะju : จุjo : โจะ
แถว hihya : เฮียะhyu : ฮิวhyo : เฮียว
แถว bibya : เบียะbyu : บิวbyo : เบียว
แถว pipya : เปียะpyu : ปิวpyo : เปียว
หมายเหตุ1) อักษรทั้งหมดออกเสียงสั้น
2) ตัวอักษร ji, ju, jo ไม่สามารถแสดงคำอ่านเป็นภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง
ฮิรางานะ
          ฮิรางานะ (หรือฮิรากานะ) เป็นตัวอักษรสำหรับแสดงภาษาญี่ปุ่น ประกอบด้วยอักษรทั้งสิ้น 46 ตัว โดยแต่ละตัวจะมีเสียงเฉพาะตัว เมื่อนำฮิรางานะมาเรียงต่อกันเป็นคำ ก็จะออกเสียงตามตัวอักษรนั้นๆ เช่น に(ni) + ほ(ho) + ん(n) -- > にほん(nihon) ซึ่งแตกต่างกับอักษรภาษาไทย (ก ข ค ..) หรืออังกฤษ a b c .. ซึ่งมีพยัญชนะและสระ และหากนำมาเรียงต่อกันก็จะได้เป็นคำซึ่งออกเสียงตามวิธีผสมอักษรนั้นๆ

  ฮิรางานะมีจำนวนไม่แตกต่างจากอักขระในภาษาไทยและภาษาอังกฤษมากนัก จึงใช้เวลาในการศึกษาจดจำไม่นาน แต่เนื่องจากเป็นอักษรที่ไม่คุ้นเคย ดังนั้น ในตำราเรียนภาษาญี่ปุ่นสำหรับชาวต่างชาติเกือบทั้งหมด จึงเริ่มสอนโดยการแทนฮิรางานะด้วยตัวอักษรด้วยภาษาอังกฤษ (โรมาจิ) หลังจากนั้น จึงจะเริ่มจำฮิรางานะ คาตาคานะ และคันจิ ตามลำดับ
เสียงของฮิรางานะ
          ฮิรางานะมี 5 เสียง คือ
あ=A(อะ)い=I(อิ)う=U(อุ)え=E(เอะ)お=O(โอะ)

          และประกอบด้วยแถวที่เป็นต้นเสียง 8 แถว คือ
あ=Aか=Kさ=Sた=Tな=N
は=Hま=Mや=Yら=Rわ=W

          และประกอบด้วยตัวสะกด 1 ตัว คือ ん=N


คำอ่านภาษาไทย
          เป็นวิธีการอ่านอักษรโรมาจิเป็นภาษาไทย เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่เริ่มศึกษาภาษาญี่ปุ่นซึ่งยังไม่คุ้นเคยกับวิธีการออกเสียงในภาษาญี่ปุ่น

          แต่เนื่องจากภาษาญี่ปุ่นบางคำ ไม่สามารถอ่านออกเสียงในภาษาไทยได้ชัดเจน ดังนั้น ผู้ที่จะศึกษาจึงควรหาโอกาสฟังภาษาญี่ปุ่นที่ถูกต้อง และฝึกฝนให้มีความคุ้นเคยต่อไป
วิธีการอ่านโรมาจิ
          เป็นการนำเสียงตามแถว (แนวนอน) มารวมกับเสียงสระ (แนวตั้ง)
 เสียง อะเสียง อิเสียง อุเสียง เอะเสียง โอะ
แถว aa : อะi : อิu : อุe : เอะo : โอะ
แถว kaka : คะki : คิku : คุke : เคะko : โคะ
แถว sasa : สะshi : ชิsu : สุse : เสะso : โสะ
แถว tata : ทะchi : จิtsu : ซึte : เทะto : โทะ
แถว nana : นะni : นิnu : นุne : เนะno : โนะ
แถว haha : ฮะhi : ฮิfu : ฟุhe : เฮะho : โฮะ
แถว mama : มะmi : มิmu : มุme : เมะmo : โมะ
แถว yaya : ยะ yu : ยุ yo : โยะ
แถว rara : ละri : ลิru : ลุre : เละro : โละ
แถว wawa : วะ   wo : โอะ
 n : ตัวสะกด (ง, น, และ ม)


เสียงขุ่น (dakuon)
 เสียง อะเสียง อิเสียง อุเสียง เอะเสียง โอะ
แถว gaga : กะgi : กิgu : กุge : เกะgo : โกะ
แถว zaza : ซะji : จิzu : ซุze : เซะzo : โซะ
แถว dada : ดะji : จิtzu : ซึde : เดะdo : โดะ
แถว baba : บะbi : บิbu : บุbe : เบะbo : โบะ
แถว papa : ปะpi : ปิpu : ปุpe : เปะpo : โปะ
หมายเหตุตัวอักษร ji และ tzu ไม่สามารถแสดงคำอ่านเป็นภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง
http://www.youtube.com/watch?v=HaD3u0kzcEo